STATUT

Statut 2015
Na temelju članak 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), Skupština udruge „Hrvatski Feniks“ udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja na sjednici održanoj 06. kolovoz-a 2015. godine, u Slunj-u, donijela je

STATUT

„HRVATSKI FENIKS“ UDRUGA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područje djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornost članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak i imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu „Hrvatski Feniks“ udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Članak 2.

Naziv udruge glasi:„Hrvatski Feniks“ udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ( u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv udruge glasi: „Hrvatski Feniks“
Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: „Phoenix of Croatia“ Association of The families of Imprisined and Missing Defenders of Croatia.
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: „Phoenix of Croatia“.

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udrugu zastupa predsjednik/ca Udruge, dopredsjednik/ca Udruge, tajnik/ca Udruge.

Članak 5.

Udruga ima znak. Znak Udruge je lik ptice na ruci i osnovi od pletera.

Članak 6.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika, promjer 35 mm sa znakom Udruge u sredini, a uz rubni dio pečata je natpis HRVATSKI FENIKS Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Zagreb.

II CILJEVI , PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Osnovni cilj djelovanja Udruge je pronalaženje i rješavanje nepoznatih sudbina svih nestalih i zatočenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Ciljevi udruge su organiziranje zajedničkih aktivnosti članova Udruge na pronalaženju svih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, ostvarivanje prava njihovih obitelji prema postojećim zakonskim propisima, zaštita časti i dostojanstva poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, promicanje istine o Domovinskom ratu, te zaštita vrijednosti proisteklih iz Domovinskog rata.
Navedeni ciljevi Udruge ostvaruju se obavljanjem slijedećih djelatnosti:
– Udruga će se koristiti svim pravno dozvoljenim, legitimnim i mogućim aktivnostima da u suradnji sa nadležnim državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i humanitarnim organizacijama, koje idejno i programski slijede slične ciljeve Udruge, sudjeluje u nalaženju i rješavanju sudbine svih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i u razrješavanju okolnosti i konteksta njihova zatočenja i nestanka;
– Udruga će svojim aktivnostima pridonositi utvrđivanju činjenica i istine o okolnostima i kontekstu zatočenja i nestanka svih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te javno zagovarati nužnost rješavanja pitanja svih nestalih osoba tijekom izvršene agresije na RH i trajanja Domovinskog rata;
– Udruga će svojim aktivnostima pomagati obiteljima zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u ostvarivanju prava prema postojećim zakonima i propisima RH, te sudjelovati u procesu osmišljavanja, predlaganja i donošenju novih i dopuna postojećih propisa kojima se unapređuje kvaliteta skrbi o članovima obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja;
– Udruga će poticati, inicirati i obavljati i druge djelatnosti kojima se unapređuju procesi i aktivnosti na pronalaženju i identifikaciji svih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja;
– Udruga će provoditi djelatnosti javnog zagovaranja kojima se promiču ciljevi Udruge, kao što su kampanje javnog zagovaranja, organizacija i promicanje javnih događanja (javnih tribina, okruglih stolova, konferencija za medije, izložbi, radionica, seminara itd.), te organiziranje domaćih i međunarodnih konferencija, kongresa, konvencija, simpozija ( koje tematiziraju sva relevantna pitanja u svezi teme o zatočenim i nestalim hrvatskim braniteljima, kao i teme o nestalim osobama globalno) i sudjelovati na takvim javnim događanjima koje organiziraju drugi;
– Udruga će provoditi obilježavanja značajnih datuma, obljetnica i komemoracija važnih za misiju postojanja Udruge kao i obilježavanja najznačajnijih događanja iz nove hrvatske povijesti, napose od osamostaljenja RH;
– Udruga će sudjelovati i na javnim obilježavanjima i komemoracijama izvan granica RH ukoliko su takva obilježavanja u skladu sa vrijednostima, misijom i Statutom Udruge;
– Udruga će inicirati, poticati i provoditi istraživanja i poticati znanstvene studije i radove u suradnji sa znanstvenim institucijama o problematici i pitanjima nestalih osoba, žrtava izvršene agresije na RH i tijekom Domovinskog rata, kao i o problematici pitanjima nestalih osoba globalno; Udruga će organizirati, samostalno ili u suradnji sa partnerskim organizacijama publiciranje i prezentiranje takvih istraživanja, studija i radova u javnom i medijskom prostoru u RH i međunarodno;
– Udruga će poticati okupljanje i samoorganiziranje obitelji stradalih ( regionalno i međunarodno) sa zajedničkim ciljem vršenja javnog pritiska prema vladama i svima koji imaju politički utjecaj, kako u regiji tako i međunarodno, a sve u svrhu osnaživanja pravde i istinoljubivosti;
– Udruga će poticati i provoditi suradničke i partnerske projekte sa srodnim organizacijama i udrugama, kojima se stvaraju dodatni uvjeti za realizaciju ciljeva Udruge i nadopunjavanju osnovne djelatnosti Udruge;
– Udruga će aktivno sudjelovati i u procesima kreiranja javnih politika u RH koje se tiču osnovne misije i djelovanja udruge i biti konstruktivan čimbenik i suradnik resornim tijelima i institucijama u RH, kao i onima koji javno djeluju na pronalaženju, identifikaciji, ukopu i dostojanstvenom odnosu spram svih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i na razrješavanju okolnosti njihova zatočenja i nestanka u kontekstu vremena i prostora u kojem su se zatočenja i nestanci dogodili;
– Udruga će provoditi izdavačke djelatnosti ( izdavanje publikacija, brošura, glasila, monografija, izbornika i slično) kojima se obrađuju teme u svezi problematike pitanja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i problematike nestalih osoba u cjelini, pa i tema vezanih za njihove obitelji ( npr. Uzroci oboljevanja, društvena ranjivost i razina njihove društvene uključenosti, njihova psiho/socijalno/ekonomska situacija itd.); izdavačke djelatnosti Udruga će obavljati i samostalno sa referentnim institucijama;
– Udruga će usustaviti svoju arhivu (koja se sastoji od raznovrsnog materijala, informacija, zapisa, publikacija, fotografskog i video materijala itd.) i izraditi učinkovit model kojim će se ( djelomično ili u cjelini) arhiva moći pregledavati te uspostaviti suradnja sa resornim institucijama koje se u RH bave arhivistikom;
– Udruga će svoje humanitarne djelatnosti uskladiti sa zakonima i propisima koji reguliraju humanitarne djelatnosti i surađivat će sa srodnim organizacijama na organiziranju humanitarnih događanja od interesa za opće dobro, kako svojih članova tako i ostalih građana Republike Hrvatske.
– Udruga će surađivati sa institucijama Republike Hrvatske u promicanju i postizanju svojih ciljeva;
– Udruga će poticati i promicati kreativnost, stvaralaštvo svojih članova;
– Udruga će sudjelovati na raznim sajmovima i izložbama kako bi pokazala i izlagala radove svojih članova, stvoreni na kreativnim radionicama, te tako osigurati nastup na tržištu, a svoje poslovanje temeljiti na načelima socijalne, ekološke i ekonomske održivosti. Stvorenu vrijednost dobiti u cijelosti će investirali za dobrobit Udruge i zajednice;
– Udruga će poticati volonterstvo;
– Udruga će nastupati samostalno ili u partnerstvu sa srodnim udrugama i udruženjima u zadruge branitelja, kako bi osnažili, poboljšali, unaprijedili i podigli kvalitetu življenja svojih članova tako davali primjer ostaloj zajednici.
– Udruga će zaslužnim pojedincima i pravnim osobama dodjeljivati nagrade i priznanja za doprinos u radu i djelovanju ili za pružanje potpore u ostvarivanju ciljeva Udruge.

Udruga se može povezati i umrežavati sa srodnim udrugama, zajednicama, asocijacijama u zemlji i inozemstvu i može inicirati takvu suradnju.
Udruga ostvaruje svoje ciljeve i zadaće sukladno svom Programu rada.
Program rada Udruge čine višegodišnji strategijski plan djelovanja udruge, operativni planovi za svaku godinu djelovanja i drugi akti sukladni Statutu udruge.
Udruga je samostalna u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 8

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– Izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– Javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– Izradom i objavljivanjem godišnjih projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
– Korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– Javnim priopćavanjem,
– Organiziranjem posebnih događanja,
– Na druge odgovarajuće načine

IV ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9
Članstvo u Udruzi je dragovoljno.
Članovi Udruge mogu biti: redovni, potporni i počasni.
Redovni članovi Udruge su obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji su državljani Republike Hrvatske i sa prebivalištem na području Republike hrvatske, te stranci, ako su članovi obitelji hrvatskog branitelja.
Članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja su: supružnici i djeca , roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.
Iznimno redovni članovi mogu postati brat, sestra, djed ili baka zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, ukoliko zatočeni ili nestali hrvatski branitelj nema članova uže obitelji, roditelje, očuha, maćehu ili posvojitelja. Status člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja dokazuje se u pravilu rješenjem nadležnog državnog organa o naknadi obiteljske invalidnine ili potvrdom Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova.
Potpornim članom postaju pojedinci, koji radi podržavanja ciljeva i zadataka pomažu rad Udruge.
Na prijedlog Izvršnog odbora Skupština može pojedine osobe zaslužne za promicanje ciljeva i zadatak Udruge imenovati počasnim članovim udruge.
Primitak u redovno i potporno članstvo Udruge, provodi se potpisivanjem pristupnice, kojom se prihvaćaju prava i obveze članova Udruge.

Članak 10

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i u knjizi članstva. Popis sadrži slijedeće podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj(OIB), datum rođenja, datum pristupanja Udruzi, kategorija članstva (razlog pristupanja Udruzi), te datum prestanka članstva u Udruzi.

Članak 11

Svi redoviti članovi Udruge ( u danjem tekstu: članovi) imaju jednaka prava i obveze, a posebice:
– Da biraju i budu birani u tijela Udruge;
– Da međusobno surađuju na ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge;
– Da daju primjedbe i prijedlog u svezi s radom vodstva udruge;
– Da uredno izvršavaju svoje obveze u skladu s odlukama Izvršnog odbora i Skupštine udruge;
– Da sudjeluju u radu Skupštine i iznose svoje prijedloge, te da odlučuju glasovanjem o donošenju svih odluka na Skupštini, primanju potpornih i počasnih članova, te žalbama o isključenju članova koji se ne vladaju u skladu sa ciljevima i zadacima Udruge i sl.;
– Da čuvaju i brane ugled Udruge i brinu se za njegov razvoj;
– Da se odazivaju na poziv Časnog suda i sudjeluju u pokrenutom postupku;
– Da ostvaruju i ostala prava, te izvršavaju obveze predviđene Statutom ili drugim općim aktima donesenim na Skupštini.
Potporni i počasni članovi učestvuju u stručnim zadaćama Udruge, bez prava na odlučivanje.
Svi članovi (redovni, potporni, počasni) imaju pravo biti informirani o aktivnostima Udruge.
Redovni i potporni članovi imaju obvezu plačati godišnju članarinu.

Članak 12

Članstvo u Udruzi prestaje:
– istupanjem iz članstva Udruge po osobnoj volji,
– smrću člana,
– nepodmirivanjem članskog doprinosa za prethodnu kalendarsku godinu unatoč pismenoj opomeni,
– isključivanjem zbog nepoštivanja odredaba Statuta ili štetnog djelovanja.
– prestankom postojanja Udruge
O odluci o istupanju iz Udruge član je dužan izvijestiti Udrugu potpisanom izjavom.
O isključivanju iz Udruge odlučuje Izvršni odbor nakon prethodno provedenog postupka pred Časnim sudom.

Članak 13

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
– kršenje prava na čuvanje poslovnih tajni Udruge
– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezui djelovanja Udruge
– nepoštivanje odredaba Statuta
– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
– neizvršavanje preuzetih obveza
– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
– nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge
– narušavanje ugleda Udruge

Članak 14

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili osnivači Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Časni sud Udruge.

Članak 15

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 16

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena
2. isključenje iz Udruge

Članak 17

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 18

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Časni sud Udruge ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenje i pritužbe člana Časni sud Udruge je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 19

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 20

Tijela Udruge su:
– Skupština Udruge
– Predsjednik Udruge
– Dopredsjednik Udruge
– Izvršni odbor Udruge
– Nadzorni odbor Udruge
– Časni sud Udruge
– Likvidator Udruge

Članak 21

Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je svi redovni članovi Udruge.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština se sastaje najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće ako to zahtijeva Izvršni odbor ili jedna trećina članova Udruge.
Izborna skupština održava se svake četvrte godine.
Skupštinu saziva i vodi Predsjednik Skupštine oglasom ili dostavom pismenih poziva svim članovima udruge najmanje deset dana prije njezina održavanja.
U slučaju spriječenosti Predsjednika Skupštinu saziva i vodi Dopredsjednik Udruge.
Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan, vrijeme i mjesto održavanja iste.
Skupština može odlučivati ukoliko je prisutno najmanje 25% svih redovnih članova, a odluke donosi većinom prisutnih članova.

Članak 22.

Skupštinu otvara predsjednik Skupštine, koji predlaže predsjedatelja i ostale članove za vođenje Skupštine.
O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji ovjeravaju dva ovjerovjeritelja zapisnika.
Ako se na Skupštini ne odluči drugačije odluke se donose dizanjem ruku.

Članak 23.

Skupština u okviru svog djelokruga rada donosi:
– Statut Udruge, njegove izmjene i dopune,
– Programsku orijentaciju i program rada Udruge, financijski plan Udruge za slijedeću godinu
– Usvaja izvješće o radu i završni račun Udruge za prethodnu godinu
– Usvaja izviješća o radu Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda,
– Bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje- Predsjednika i Dopredsjenika Udruge
– Bira i razrješava Tajnika Udruge i tijela Udruge ( članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda),
– Bira i razrješava Likvidatora Udruge
– Odlučuje o kolektivnom učlanjenju Udruge u Savez,
– Razmatra aktualna pitanja iz rada Udruge, te donosi preporuke i zaključke,
– Odluke o imenovanju počasnih članova Udruge,
– Odluke o dodjeli priznanja zaslužnim članovima Udruge, te drugim pojedincima ili organizacijama,
– Donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– Raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima u skladu sa ovim Statutom.
– Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
– Odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

Članak 24

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/5 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik Skupštine ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sazvati će je predlagatelji. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovne sjednice.

Članak 25

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva član-osnivač Udruge prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 26

Skupština ima Predsjednika i Dopredsjednika.
Predsjednik i Dopredsjednik Udruge su predsjednik i dopredsjednik Skupštine, po svojoj funkciji i sa mandatom od četiri ( 4) godine.
Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge, za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge, kojoj podnosi godišnje izvješće.
Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu, saziva, koordinira i predsjedava sjednicama, te potpisuje akte koje donose tijela Udruge, u skladu sa ovim Statutom.
U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.
Predsjednik i Dopredsjednik u tijelima Udruge svoju dužnost obavljaju volonterski, honorarno ili profesionalno, a odluku o tome donosi Skupština.

Članak 27

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije istaka vremena na koje je biran:
– Na vlastiti zahtjev
– U slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci
– Opozivom
– U slučaju smrti

Članak 28

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 13 ovog Statuta. Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/4 članova Udruge.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Udruge biti će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom prisutnih minimalno 25% članova udruge.

Članak 29

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.
U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali mandat.

Članak 30

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:
– Odgovara za zakonitost rada Udruge
– Vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
– Odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
– Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
– Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima

Članak 31

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Dopredsjednika Udruge.

Članak 32.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge koje između dviju Skupština rukovodi radom Udruge, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa odredbama Statuta, te predlaže Skupštini imenovanje i opoziv likvidatora Udruge.
Izvršni odbor broji sedam članova (predsjednik, dopredsjednik, tajnik i četiri člana).
Izvršni odbor bira Skupština u pravilu iz redova redovnih članova Udruge na razdoblje od četiri (4) godine.

Članak 33.

Izvršni odbor obavlja slijedeće poslove:
– provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine,
– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,
– odlučuje o visini članarine,
– izvršava program rada koji utvrđuje Skupština,
– upravlja imovinom Udruge
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
– bira zastupnike u Sabor Saveza,
– izvršava i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost Skupštine.
Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom tromjesečno.

Članak 34.

Izvršni odbor ima predsjednika i dopredsjednika.
Predsjednik i dopredsjednik Udruge su predsjednik i dopredsjednik Izvršnog odbora po svojoj funkciji sa mandatom od četiri ( 4 ) godine.
Predsjednik Izvršnog odbora rukovodi radom Izvršnog odbora, saziva sjednice i predsjedava sjednicama, te potpisuje akte koji se odnose na tekuće poslove odbora, a kojima se ne uvode prava i obveze za članove Udruge.
Sjednica Izvršnog odbora može se održati ukoliko joj je prisutna većina članova.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
U odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik.
Na sjednicu Izvršnog odbora mogu se pozivati i ostali članovi Udruge, odnosno Nadzornog odbora i Časnog suda, bez prava odlučivanja.
Ukoliko se broj članova Izvršnog odbora smanji ispod pet, mora se sazvati Skupština.

Članak 35.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 36.

Nadzorni odbor je organ koji kontrolira financijsko-materijalno poslovanje Udruge i brine o izvorima prihoda, realizaciji odluka i namjenskom korištenju sredstava Udruge.
Nadzorni odbor broji tri člana sa mandatom od četiri (4) godine.
Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština u pravilu iz redova redovnih članova Udruge.
Nadzorni se odbor sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i o svom radu izvješćuje Izvršni odbor i Skupštinu.
Sjednice saziva predsjednik, a odluke se donose većinom prisutnih članova.

Članak 37.

Časni sud broji tri člana, koje bira Skupština u pravilu iz redovnih članova Udruge, sa mandatom od četiri (4) godine.
Zadaća Časnog suda je vođenje postupaka iz člana 13, ovog Statuta, te rješavanje eventualnih sporova među članovima Udruge.
Odluka Časnog suda donosi se većinom glasova, a dostavlja se u pismenom obliku svim sudionicima spora i Izvršnom odboru.
Časni sud ima pravo ispitati svaki slučaj izvođenjem dokaza i ispitivanjem svjedoka. Strana u sporu koja je uredno pozvana, a ne odazove se pozivu, niti se ispriča, ne može prigovarati na odluku Časnog suda. Ukoliko je redovito sudjelovala u postupku ima pravo prigovora Izvršnom odboru odnosno Skupštini, koja konačno odlučuje o predloženoj mjeri Časnog suda.

Članak 38.

Udruga ima Tajnika sa mandatom od četiri (4) godine.
Tajnik je član Izvršnog odbora po funkciji koju obavlja kao profesionalac u Udruzi za vrijeme trajanja mandata.
Tajnik je odgovoran za stručne, administrativne i druge poslove stručne službe Udruge Izvršnom odboru Udruge.

Članak 39.

Stručne, administrativne i druge poslove Udruge obavlja stručna služba, koju čini tajnik i određen broj djelatnika utvrđen odlukom Izvršnog Odbora, sa kojima se sklapa ugovor o obavljanju poslova, ugovor na volonterskoj osnovi ili se primaju u radni odnos u skladu sa propisima.
Odlukom Izvršnog odbora određuje se djelokrug rada i obveze za svakog djelatnika.
Plaća i druge naknade u svezi s radom ili zaposlenjem djelatnicima iz stavka 1. utvrđuje Izvršni odbor u skladu sa propisima i kolektivnim ugovorom.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 40.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

Članak 41.

Udruga može osnivati podružnice.
Podružnice se osnivaju za područje županije ili manje teritorijalne cjeline radi bolje povezanosti članova koji žive na određenom prostoru, te učinkovitijeg djelovanja Udruge.
O osnivanju podružnice odluku donosi Izvršni odbor.
Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 42.

Za obavljanje određenih poslova i zadataka Udruge može osnivati stalna i povremena radna, savjetodavna i stručna tijela.
Odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka određuje se njihov sastav, djelokrug rada i obveze.
Odluku o osnivanju tijela definiranih ovim člankom donosi Izvršni odbor.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 43.

Za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge stječe sredstva od članarina, dobrovoljnih priloga i darova, donacija iz državnog proračuna gradova, županija i fondova, te drugih izvora u skladu sa zakonom, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora.
Za ostvarivanje ciljeva, Udruga može organizirati i provoditi gospodarske djelatnosti (sukladno članku 31 Zakona) s ciljem stjecanja materijalno-financijskih sredstava.
Ako u obavljanju svojih djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.
Novčana sredstva i pokretne stvari, te druga imovinska prava, čine imovinu Udruge.
Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom imovinom u skladu sa zakonom.

Članak 44.

Udruga ima svoj žiro-račun koji se vodi kod nadležne službe za platni promet.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 45.

Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su Predsjednik i Dopredsjednik ili član Izvršnog odbora.
Odluku o izboru i imenovanju naredbodavca za izvršenje financijskog plana, izuzev predsjednika, donosi Izvršni odbor.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 46.

Udruga prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge
– Odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem
– U drugim slučajevima predviđenim zakonom
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrćinskom većinom svih članova Udruge.

Članak 47.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u R4egistar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 48.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat četiri (4) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 49.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi. Ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge,
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka preostalu imovonu stjeće Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 50

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem

Članak 51.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 52.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvjestiti Izvršni odbor Udruge i, ako je moguće izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 53.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Izvršnog ili Nadzornog odbora Udruge. U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Izvršni odbor Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Izvršni odbor Udruge utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga na Skupštinu na donošenje.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova prisutnih.

Članak 55.

Inicijativu za promjenu Statuta mogu dati:
– Izvršni odbor Udruge
– 1/4 redovnih članova Udruge
– Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku.
Inicijativu za promjenu Statuta od strane članova razmatra Izvršni odbor koji i donosi odluku o osnovanosti prijedloga za promjenu Statuta.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština. Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor Udruge.

Članak 57.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut „Hrvatskog Feniksa“udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja broj:040/14 od 14. lipnja 2014. godine.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Ur. broj: 054/15
U Slunju, 06. kolovoza 2015. godine

Predsjednica udruge
Jasna Jug